Re: Rozważ ten fragment

> Wolf-Ekkehard Lönnig powiedział:

> „Uczeni sądzili, że nadszedł czas na zrewolucjonizowanie tradycyjnych metod hod

> owli roślin jak i zwierząt. Byli przekonani, że przez stymulowanie i pózniejszy

> dobór korzystnych mutacji będą w stanie wyhodować nowe i ulepszone odmiany roś

> lin i zwierząt. W USA i Europie hojnie finansowano badania nad programami badaw

> czymi mającymi przyśpieszyć ewolucję poprzez selekcjonowanie korzystnych mutacj

> i.

> W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku na całym świecie euforia i nadziej

> e naukowców zgasły. W krajach zachodnich zaprzestano prac nad hodowlami mutacyj

> nymi, jako osobnej dziedziny badań. Niemal wszystkie mutanty wykazywały niekorz

> ystne cechy. Były kalekie, lub całkowicie niezdolne do życia. Wielokrotnie powt

> arzane doświadczenia potwierdzały, że liczba nowych mutantów ciągle się zmniejs

> zała i wciąż pojawiały się te same rodzaje (wyniki znane już od czasów doświadc

> zeń nad wywoływaniem mutacji u muszek owocowych przyp. moja)”.

A gdzie tu mowa o „prawie powtarzalnej zmienności?” Jakie jest jego SZCZEGÓŁOWE SFORMUŁOWANIE?Gaudeamus igitur